La 6 octombrie 2021 urmează să expire mandatele a paisprezece judecători și a șase avocați generali din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), printre care și mandatul judecătorului român, iar CSM face un anunț referitor la selecția candidatului României pentru această funcție.

În acest context, arată CSM în anunțul public, statele membre sunt invitate să transmită propunerile lor pentru posturile vacante de judecători și avocați generali până la data de 30 noiembrie 2020.

Condițiile de numire a judecătorilor la CJUE

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Curtea de Justiție sunt prevăzute de art. 253 şi 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 253 TFUE, judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție sunt aleși dintre personalitățile care oferă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale, sau care sunt jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 privind Statutul CJUE, judecătorii Curții de Justiție nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional. La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea funcției lor.

La data de 9 iulie 2020 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

Pentru candidați

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 25 septembrie 2020, după cum urmează:

a) în format hârtie, în mod direct prin depunere la sediul Ministerului Justiției, prin poștă sau servicii de curierat, la adresa de corespondență Ministerul Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod poștal 050741 București, în atenția Direcției Afaceri Europene și Drepturile Omului, până la ora 17:00

sau

b) electronic, la adresa de email: selectie.cjue@just.ro, până la ora 24:00

Dosarul de candidatură atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și trebuie să conțină:

1. un curriculum vitae;

2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;

3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;

4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale sau calitatea de jurisconsult având competențe recunoscute (decizii de definitivare într-o funcție juridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);

5. copii ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă oficială UE, alta decât limba română, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;

6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Curtea de Justiție, precum și, după caz, a faptului că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);

7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Traseul dosarelor

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5, alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, al Ministerului Afacerilor Externe, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 20 – 22 octombrie 2020, la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.

Interviul

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații pot răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză.

Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5, alin. (4) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii1:

a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;

b) experienţa profesională, inclusiv notorietatea ştiinţifică, dacă este cazul;

c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare;

d) competenţele lingvistice;

e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;

f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

Propunerile

La finalizarea audierilor, conform art. 6 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al Curții de Justiție, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul unei majorităţi de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Comisiei. Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei, al Ministerului Afacerilor Externe, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre UE, după consultarea Comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Articolul CSM face un anunț important! Se caută judecător român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene apare prima dată în BZI.ro.